FWS domaga się demokratycznego rozszerzenia sejmowej dyskusji w przedmiocie braku zaufania do Ministra Sprawiedliwości o przesłanki i zarzuty dotyczące krzywd spowodowanych przez Ministra Sprawiedliwości po stronie zwykłych obywateli Rzeczypospolitej oraz po stronie społeczeństwa cywilnego.

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) potępia ograniczenie w dniach 12 i 13 grudnia 2022 r. sejmowej dyskusji nad oceną przesłanek stwierdzenia przez Sejm braku zaufania do Ministra Sprawiedliwości (sejmowy druk nr 2820 z 2022 r.) do tych jedynie przesłanek, które zostały wskazane przez przedsiębiorców oczekujących podarowania im publicznych środków finansowych, oraz tych przesłanek, które były związane z osobistymi interesami polityków partii politycznych.

Popierając w szczególności liczne niezależne protesty dotyczące sądowej przestępczości przeciwko dziecku i rodzinie, Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) na podstawie art. 72 ust. 1 zd. 2 oraz art. 95 ust. 2 i art. 63 oraz art. 159 Konstytucji, wobec znanych Sejmowi dowodów rządowego wspólnictwa, pomocnictwa oraz poplecznictwa w tej przestępczości:1

  1. Wzywa Sejm do publicznego zbadania zarzutów działalności nielegalnego “lobby porywaczy dzieci” w administracji rządowej, obejmującego zatrudnionych w tej administracji “sędziów” i urzędników, dopuszczających się ingerowania w postępowania sądowe w interesie osób trzecich, w szczególności zagranicznych, i w interesie własnym; (A) w zakresie odniesienia sejmowego “Dezyderatu nr 3 Komisji Łączności z Polakami za Granicą w sprawie odbierania dzieci polskim rodzicom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Spraw Zagranicznych i do Ministra Sprawiedliwości uchwalonego na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r.”; oraz (B) w zakresie odniesienia złożonego na ręce Marszałka Sejmu przez Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) dnia 20 lipca 2016 r. “Wniosku społecznego o powołanie sejmowej komisji śledczej do spraw handlu polskimi dziećmi”; (C) w zakresie odniesienia pisma (procesowego) “Sędzia – adwokat – handlarz dziećmi” ujawnionego dnia 30 września 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi (sygn. akt: IV K 147/20); a także (D) w zakresie odniesienia wezwania skierowanego przez FWS dnia 25 października 2021 r. (27252484.fws) do Ministra Sprawiedliwości z wyrazami poparcia dla petycji “Oddajcie dzieci niemieckie i obcokrajowców ich rodzinom”; jak również (E) w zakresie odniesienia odwołania FWS z dnia 17 sierpnia 2022 r. (27679070-fws) w sprawie niezgodności z Konstytucją uznania przez Ministra Sprawiedliwości decyzją ogłoszoną dnia 3 sierpnia 2022 r. rozporządzenia “Bruksela II b” za obowiązujące bezwarunkowo; oraz (F) w zakresie związanego z tym rozporządzeniem systemowego naruszania norm praworządności w Unii Europejskiej oraz systemowego naruszania przysługujących polskim obywatelom praw do: rzetelnego sądu, niezależności sądu od polityków, reprezentacji dziecka przed sądem, więzi rodzinnych i ochrony życia rodzinnego.

  2. Wzywa Sejm do publicznego zbadania wpływu funkcjonariuszy ministerstwa sprawiedliwości na oczekiwania awansów zawodowych lub wzrostów wynagrodzeń u czynnych i byłych sędziów wywieranego w sposób umożliwiający ingerencję w postępowanie sądowe.

  3. Wzywa Sejm do naprawienia szkód spowodowanych rządowymi ingerencjami w postępowania sądowe oraz do zapewnienia pokrzywdzonym zadośćuczynień za wyrządzone tymi ingerencjami krzywdy.

  4. Wzywa Sejm do obciążenia rzeczywistą odpowiedzialnością prawną (cywilną i karną) funkcjonariuszy publicznych będących sprawcami wyżej wskazanych nielegalnych czynów ingerowania w postępowania sądowe, a także czynów takiego wywierania wpływu na oczekiwania awansów zawodowych lub wzrostów wynagrodzeń u czynnych i byłych sędziów, które mogłoby stanowić ingerencję w postępowanie sądowe.

  5. Wzywa Sejm do urzeczywistnienia konstytucyjnej normy działania Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) chroniącej niezależność sądownictwa wyłącznie w składzie obejmującym piętnastu członków KRS wybranych przez Naród na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 2 Konstytucji, w związku z konstytucyjnym wykluczeniem w art. 187 ust. 4 Konstytucji określania (inną niż konstytucyjna) ustawą przedstawicielstwa Narodu w wybieraniu piętnastu członków KRS wskazanych przepisem art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji.

  6. Wzywa Sejm do urzeczywistnienia konstytucyjnej normy działania Sejmu wyłącznie z udziałem posłów na Sejm wybranych spośród kandydatów, których zgłaszać mogli (osobiście) wyborcy: (A) niezależnie do zgłoszeń dokonywanych przez partie polityczne; oraz (B) niezależnie od zgłoszeń dokonywanych przez organizacje polityczne nazwane komitetami wyborczymi (wyborców), lub dokonywanych przez inne podobne takim komitetom organizacje, które od partii politycznych różnią się nieznacznie i nie odpowiadają podmiotowej charakterystyce wyborcy określonej Konstytucją.

Wraz z licznymi pokrzywdzonymi obywatelami Rzeczypospolitej FWS żąda wykonywania w Rzeczypospolitej gwarancji konstytucyjnych rzetelnego i niezależnego sądu oraz niezawisłości sędziowskiej i udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jako środków ochrony praw człowieka, praw dziecka oraz środków ochrony interesu publicznego wobec uzurpacji władzy przez partie polityczne, które wciąż, w pierwszej połowie dwudziestego pierwszego wieku, zatrzymują rozwój demokracji w Polsce, korzystając ze środków władzy zawłaszczonych w toku układów i przemian ustrojowych u schyłki ubiegłego wieku, i narażając w partyjnej pogoni za pieniędzmi oraz innymi dobrami z zagranicy Rzeczpospolitą na trwałą utratę suwerenności w jednoczącej się Europie, która w przypadku przywrócenia w Rzeczypospolitej partiom politycznym ich konstytucyjnie ograniczonej roli mogłaby w oparciu o społeczeństwo cywilne zakorzenione w Polsce budować tę suwerenność, a nie ją osłabiać korumpowaniem zdemoralizowanych polityków.

  1. Petycja z dnia 12 grudnia 2022 r. dotycząca odpowiedzialności za rządowe ingerencje w postępowania sądowe (27847500-fws).

Interakcja (w sieci ActivityPub)