Rok 2022 był w Europie i jej okolicach czasem przypomnienia, że scentralizowane państwo narodowe, a nie przestępczość prywatna lub agresja międzyludzka, jest głównym źródłem zagrożeń dla istnienia społeczeństw i narodów.

Przeciwwagą dla scentralizowanego państwa narodowego, które zagraża istnieniu społeczeństw i narodów, może być społeczeństwo cywilne pod warunkiem zapewnienia mu ochrony i środków do działania. Funkcjonariuszom państwa rosyjskiego w 2022 r. nie brakowało osobistych zabezpieczeń i środków własnej ochrony. Ochrony nie miało społeczeństwo cywilne w Rosji przed 2022 r. Nie miało jej w tym czasie zbyt wiele społeczeństwo cywilne w Polsce i na Węgrzech mimo zobowiązań członkowskich w Unii Europejskiej.

Im słabszą jest ochrona społeczeństwa cywilnego przed funkcjonariuszami państwa narodowego, tym łatwiej funkcjonariuszom tym niszczyć naród i terytorium narodowe tego państwa i jego sąsiadów. Z okazji do niszczenia korzystają niemal zawsze.

Dlatego organizacje społeczne powinny żądać zapewniania skutecznych środków ochrony społeczeństwa cywilnego przed państwem w demokracji. W warunkach demokracji tym celu z powyższych powodów słusznym i osiągalnym byłoby urzeczywistniać poniższe postulaty (CFA):

 1. Obciążyć każdego funkcjonariusza państwowego, także sędziego, egzekwowalną odpowiedzialnością wobec społeczeństwa cywilnego przed niezależnym sądem.

 2. Ograniczać do 10 lat łączny czas sprawowania przez tę samą osobę urzędów państwowych pochodzących z demokratycznego wyboru.

 3. Zlikwidować wszelkie stosunki gospodarcze z każdym państwem uznanym międzynarodowo za dyktaturę.

 4. Dopuścić prywatne posiadanie broni palnej, także karabinów automatycznych lub wojskowych, przez każdego obywatela, któremu nie zabroniono prawomocnym orzeczeniem sądu nabywania broni palnej.

 5. Obciążać państwo i jego funkcjonariuszy obowiązkami odwracania skutków niepraworządności w tym państwie i obowiązkami naprawiania szkód wynikłych z jej braku lub naruszenia.

 6. Dopuszczać przyjęcie lub zmianę konstytucji państwa lub traktatu konstytucyjnego federacyjnej organizacji międzynarodowej państw tylko wtedy, gdy została ona poparta większością głosów w referendum zatwierdzającym, przeprowadzonym za zgodą obejmującą treść wszystkich pytań tego referendum zatwierdzającego, wyrażoną w uprzednim referendum ogólnokrajowym, w którym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

 7. Zapewnić każdemu udział społeczeństwa cywilnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w jego sprawie w decydowaniu o wolności, opiece, zdrowiu lub znacznej części majątku osoby.

 8. Zakazać dopuszczania lub organizowania wymuszonego zaginięcia osoby i traktować systemowe jego dopuszczanie lub organizowanie jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

 9. Zakazać adopcji międzynarodowej dziecka lub wszelkiej innej postaci pozbawiania go więzi z właściwym dla niego społeczeństwem cywilnym lub możności korzystania z obywatelstwa, które posiada, a także zakazać takiego decydowania o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, w które nie zaangażowano społeczeństwa cywilnego właściwego dla dziecka i dla rodzica.

 10. Zakazać państwowego śledzenia kontaktów społecznych i zapewnić anonimowe numery telefoniczne i adresy internetowe każdemu obywatelowi oraz zniszczyć albo zanonimizować wszelkie instytucjonalne lub korporacyjne zbiory numerów telefonicznych i adresów internetowych powiązane z osobami fizycznymi.

 11. Ograniczać społeczne i gospodarcze ryzyko technologicznego lub formalnego uzależnienia od złożonych zachowań zbiorowych (collective behaviour), wybierając w szczególności w zastosowaniach istotnych społecznie technologie lub procedury zdecentralizowane oraz utrzymywalne jak najniższym kosztem, jak najniższym nakładem energii, pracy i nauki.

 12. Zapobiegać skupianiu (koncentracji) społecznego lub gospodarczego lub politycznego wpływu lub władzy wynikającemu z gromadzenia korzyści powodowanych wzrostem rozmiarów (skali) działalności gospodarczej lub politycznej, tworząc oraz udostępniając społecznie środki techniczne oraz materialne do działania w państwie i społeczeństwie wielu autonomicznych podmiotów wytwarzających niezależnie żywność, energię oraz zasoby wiedzy naukowej (badawczej) i technicznej oraz medycznej.

 13. Zakazać wspierania (finansowania) przez państwo partii politycznych, zastrzegając do decyzji referendalnej rozstrzygnięcia: czy państwo może wspierać (finansować) fora polityczne i środki komunikacji politycznej, zapewniając do nich równy dostęp wszystkim obywatelom i partiom politycznym; czy państwo może zobowiązać obywateli do bezpośredniego wspierania wybranych przez nich partii politycznych w referendalnie określonych granicach.

 14. Zakazać wspierania (finansowania) przez państwo organizacji społecznych, zastrzegając do decyzji referendalnej rozstrzygnięcia: czy państwo może tworzyć (finansować) urządzenia i środki do działania społecznego, zapewniając do nich równy dostęp wszystkim obywatelom i organizacjom społecznym; czy państwo może zobowiązać obywateli do bezpośredniego wspierania wybranych przez nich organizacji społecznych w referendalnie określonych granicach.

 15. Zapewniać wolność gospodarczą i obieg informacji o kosztach w gospodarce, zakazując nakłaniania lub zmuszania przez państwo obywateli do korzystania z pieniądza lub do jego posiadania w jakiejkolwiek postaci: materialnej, tytułu własności, dokumentu zobowiązania, papieru wartościowego lub zapisu księgowego.

 16. Zapewniać rzeczywistą nadrzędność i egzekwowalność prawa konstytucyjnego gwarancjami bezpośredniego stosowania przepisów prawa konstytucyjnego oraz gwarancjami uprawnienia każdego sądu do odmowy zastosowania w orzeczeniu tego sądu przepisu prawa sprzecznego z prawem konstytucyjnym.

Każde zwiększenie niezależnej kontroli społecznej nad państwem zwiększa bezpieczeństwo jego obywateli oraz długoterminową stabilność tego państwa. Oczywiście każda taka kontrola przeszkadza w przywłaszczaniu sobie dóbr publicznych funkcjonariuszom państwa i politykom, którzy zwykle wzajemnie się wspierają w naruszaniu zasad prawa i demokracji, więc oczekiwać należy licznych ich zastrzeżeń i protestów dotyczących samego nawet rozważania takich postulatów. Przedstawione postulaty mogłyby prowadzić do skutecznej ochrony podstaw istnienia społeczeństwa, do skutecznej ochrony rodzin, do rzeczywistej ochrony środowiska, do likwidacji systemowej przestępczości sądowej.